Remedial teaching (RT) kan worden ingezet als het leerproces bij schoolvakken stagneert of achterblijft en wanneer de geboden instructie op school niet afdoende is om achterstanden of hiaten op te lossen.

Remedial Teaching is voor kinderen die net iets meer nodig hebben dan de gewone instructie in de klas. Door hun leerprobleem (dyscalculie, dyslexie) door hun gedrag- ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld: adhd, add, odd, autisme) hebben zij behoefte aan ondersteuning en een aangepast programma. Maar ook hoogbegaafde leerlingen kunnen leerproblemen hebben omdat hun leerstijl niet aansluit bij de manier waarop school de leerstof aanbiedt. Hierdoor kunnen ze hun concentratie verliezen, gaan onderpresteren of aan zichzelf gaan twijfelen.

Bij Remedial Teaching krijgt de leerling leerstrategieën aangeboden zodat het beter kan omgaan met het leer-  of gedrags- of ontwikkelingsprobleem. Deze ondersteuning is geheel afgestemd op de specifieke hulpbehoeften van de individuele leerling en is primair gericht op het leerproces. Voor Remedial Teaching zijn allerlei methodes beschikbaar en soms worden methodes aangepast.

RT is maatwerk. Er wordt vooraf een haalbaar doel gesteld. Dit kan een eind- of tussendoel zijn, dit laatste wanneer het einddoel niet in een periode van 8-12 weken behaald kan worden.

Ik werk met methodes en leermiddelen die passen bij de voorkomende hulpvragen. Over het algemeen wordt RT ingezet bij spelling/lees- en rekenproblemen.

RT kan worden ingezet door ouders of school.

RT kan ook gegeven worden in de vorm van huiswerkbegeleiding in groepjes van maximaal 4 kinderen, dit vindt plaats op de praktijk. Hiervoor wordt geen behandelplan opgesteld en gelden aparte tarieven.

RT In het kort

  • Individuele begeleiding op maat.
  • Na signalering en diagnose volgt remediëring en tot slot evaluatie.
  • Een plan voor 8-12 weken met een duidelijk doel.
  • Aanleren van strategieën en vaardigheden om met het probleem om te gaan.
  • Afstemming met of adviezen voor de school van uw kind.
  • Adviezen voor ouders over hoe uw kind het beste thuis ondersteund kan worden.
  • Huiswerkbegeleiding in groepjes van max. 4 kinderen.